Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych ucznia, rodzica/prawnego opiekunowie Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że: DANE ADMINISTRATORA Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 629a - reprezentowana przez Dyrektora Roberta Wadyckiego E-mail: sekretariat@zsp1gsk.webd.pl Tel. 14 6745 285 DANE INSPEKTORA DANYCH Anna Kiełbasa Tel. 14 6745 285 E-mail: iod@skrzyszow.okay.pl CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych wynikające z jego statutu przepisów prawa oświatowego (art. 6 ust. 1 lit. c; art. 9 ust. 2 lit. g RODO) oraz na podstawie zgody osób, których dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ODBIORCY DANYCH Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom nadzorującym i kontrolującym działalność administratora danych, a także do innych organów administracji upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz do podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz administratora danych określone usługi, w tym dokonujące na jego rzecz czynności prawne i czynności faktyczne OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji danych PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych, prawo żądania wydania kopii danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH Przetwarzane dane zostały uzyskane przez administratora bezpośrednio od Pani/Pana

Egzamin ósmoklasisty

Drukuj
Kategoria: menu lewe
Opublikowano Super User
Rozmiar czcionki

Egzamin ósmoklasisty

 

Termin

Działania

 

do 28 września

2021

 

zapoznanie uczniów i ich rodziców lub słuchaczy z możliwymi

dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu

ósmoklasisty

 

 

do 30 września

2021

 

 

przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy pisemnych

deklaracji wyboru języka obcego na egzamin 

 

 

do 15 października


2021 

 

przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia

oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych (w

przypadkach losowych również później, niezwłocznie po ich

otrzymaniu)

 

do 9 listopada

2021 

 

uzgodnienie z OKE niestandardowych dostosowań warunków

oraz form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

 

do 22 listopada

2021 

 

poinformowanie na piśmie rodziców uczniów lub słuchaczy o

przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach

 

 

 

do 26 listopada

2021 

 

 

przyjęcie oświadczeń rodziców uczniów lub słuchaczy o

korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez

radę pedagogiczną

 

do 30 listopada

2021 

 

przekazanie do OKE informacji o uczniach przystępujących do

egzaminu ósmoklasisty w tym informacji dotyczących sposobu


dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu

ósmoklasisty do potrzeb danego ucznia

 

do 24 lutego 2022 

 

przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o

zmianie języka obcego lub rezygnacji z egzaminu ósmoklasisty w

języku mniejszości narodowej/etnicznej lub języku regionalnym

 

poinformowanie uczniów oraz ich rodziców lub słuchaczy o

warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

 

 

do 24 marca 2022 

 

powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy


przewodniczącego tego zespołu

 

 

 

do 10 maja 2022 

 

 

przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy – odpowiednio

laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji o zmianie

języka obcego

 

do 23 maja 2022 

 

przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie

tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie –

nie później niż w dniu egzaminu – informacji do OKE

 

24–26 maja 2022 

 

 

przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie majowym

(głównym – dla zdających ze szkół dla dzieci i młodzieży)

 

13–15 czerwca

2022

 

 

przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie

czerwcowym dodatkowym

 

1 lipca 2022 

 

 

udostępnienie w ZIU (SIOEO) wyników egzaminu ósmoklasisty

 

 

udostępnienie w

ZIU (SIOEO)

wyników

egzaminu

ósmoklasisty

 

wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych

wynikach egzaminu ósmoklasisty

- o egzaminie:

 

2014 Egzamin ósmoklasisty.
Powered by Joomla 1.7 Templates